top of page

Algemene voorwaarden 

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarde van Sunny Halsema.

Artikel 1 - Definities

 1. Sunny: Sunny Halsema , gevestigd te Alkmaar onder KvK nr. 81405138 , www.sunnyhalsema.nl .

 2. Klant: degene met wie Sunny een overeenkomst is aangegaan, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

 3. Partijen: Sunny en klant samen.

 4. Offerte: alle aanbiedingen van Sunny aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

 5. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Sunny en de klant.

 6. Opdracht: de dienst of het product dat door Sunny geleverd zal worden.

 7. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

 8. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de klant.

 9. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912 (Aw)

 10. Fotografische werken (ook: Werken): fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Sunny.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Artikel 3 - Aanvaarding

 1. De klant dient het aanbod expliciet mondeling te aanvaarden tijdens het kennismakingsgesprek of schriftelijk te aanvaarden na het kennismakingsgesprek. Het aanbod vervalt na 7 kalenderdagen. Sunny mag de prijs of inhoud van het aanbod na 7 kalenderdagen wijzigen.

 2. Sunny houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Sunny onaanvaardbaar maken.

 

Artikel 4 - Tarieven en betaling

 1. Alle prijzen die Sunny hanteert zijn in euro's en zijn exclusief reis- of verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. De factuurbetaling dient binnen 14 dagen na het ontvangen van het factuur te worden voldaan, tenzij dit op het factuur anders is aangegeven of schriftelijk is overeengekomen.

 3. De factuurbetaling dient in één keer te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Sunny zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 5. Sunny heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen als de factuurbetaling niet binnen het betaaltermijn is voldaan.

 

Artikel 5 - Annulering of wijzigen van de opdracht

 1. De klant kan 14 dagen na het bevestigingen van de overeenkomst, de overeenkomst annuleren. De klant is dan verplicht om reeds gemaakte kosten te vergoeden.

 2. Bij het verplaatsen van een fotoreportage, workshop of coaching call door de klant tot 48 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip worden geen kosten in rekening gebracht.

 3. Bij het verplaatsen van een fotoreportage, workshop of coaching call door de klant (bij niet-medische redenen), binnen 48 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip, zal 50% van het volledige factuurbedrag door Sunny in rekening worden gebracht.

 4. Een fotoreportage, workshop of coaching call kan in overleg met beide partijen kosteloos verplaatst worden bij slecht weer of medische redenen van persoon/dier.

 5. Bij niet opkomen dagen bij een fotoreportage, workshop of coaching call dient u het volledige bedrag te betalen en ontvangt u uw betaalde bedrag niet terug.

 6. Indien de klant de opdracht annuleert na betaling van het factuur, zal er in geen geval geld terugbetaald worden. In plaats daarvan kan de klant een waardebon verkrijgen ter waarde van het reeds betaalde bedrag.

 

Artikel 6 - Uitvoering van de overeenkomst

 1. Sunny voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

 2. Sunny spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de opdracht. Sunny is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.

 3. Sunny zal een klant nooit verplichte bepaalde handelingen te doen en een bepaald resultaat te beloven. De klant dient eigen keuzes en beslissingen te maken en de verantwoordelijkheid in eigen handen te nemen.

Artikel 7 - Overmacht

 1. Als er sprake is van overmacht, waardoor Sunny haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet (volledig) kan nakomen, zal er in onderling overleg worden gezocht naar een passende oplossing.

 2. Met overmacht wordt in deze algemene voorwaarden bedoeld alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Sunny geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen denk hierbij aan ziekte van Sunny of een naast familielid.

 3. Voor zover Sunny ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen en hier kan een zelfstandige waarde aan worden toegekend dan is de klant verplicht om voor dit gedeelte te betalen.

 4. Wanneer door een defect de bestanden niet geleverd kunnen worden, kan de fotoreportage kosteloos worden overgedaan. Sunny is geen schadevergoeding verschuldigd.​

 

 

Artikel 8 - Geheimhouding en intellectueel eigendom

 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Sunny ontvangt geheim.

 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Sunny waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Sunny schade kan berokkenen.

 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.
   

Artikel 9 - Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt Sunny een direct opeisbare boete van €2.000,-.

 2. Voor elke dag dat die overtreding voortduurt wordt dit vermeerderd met €100,-.

 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

 


Artikel 10 - Klachten

 1. De klant dient Sunny bij klachten, over de verrichte werkzaamheden, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na constatering van de klacht, op de hoogte te stellen.

 2. De klacht dient schriftelijk (per e-mail) kenbaar gemaakt te worden aan Sunny

 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Sunny in staat is hierop adequaat te reageren.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid Sunny Halsema

 1. Sunny is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade is veroorzaakt dooropzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Sunny kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade of gevolgschade.

 3. Sunny is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens door klant of door enige ander nalatigheid van de klant.

 4. Sunny is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de klant.

 5. De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de digitaal aangeleverde bestanden.

 

 

Artikel 12 - Auteursrecht

 1. Sunny blijft te alle tijden eigenaar van de foto’s, tenzij de rechten verkocht zijn (auteursrecht).

 2. Op alle foto’s rust een copyright (logo), deze dient - wanneer de foto wordt gepubliceerd - te alle tijden zichtbaar te zijn en mag niet van de foto worden verwijderd.

 3. De foto’s mogen op geen enkele wijze bewerkt, bijgesneden of aangepast worden. Dus ook niet op Instagram of Facebook.

 4. Sunny mag de gemaakte foto’s tijdens de fotoreportage gebruiken voor zijn/haar portfolio en andere doeleinden (publicaties), tenzij anders schriftelijk afgesproken.

 5. Digitale bestanden op hoge resolutie (zonder logo) zijn uitsluitend bedoelt voor eigen gebruik en mogen niet op het internet verschijnen.

 6. Sunny verkoopt geen onbewerkte én RAW bestanden. Het is enkel mogelijk bewerkte foto's te bestellen.

 

 

Artikel 13 - Privacy

 1. Sunny neemt de privacy van haar klanten serieus en gebruikt persoonsgegevens alleen in het kader van de Dienstverlening. Sunny houdt zich hierbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 2. Voor meer informatie hierover verwijst Sunny u graag naar haar privacyverklaring. Deze kunt u vinden in de footer van www.sunnyhalsema.nl

 

 

Artikel 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Sunny is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Fotorepotage AGV
bottom of page